Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných naší společností
APIQA s.r.o., se sídlem Ratiboř 427, 756 21, Ratiboř
IČ: 05661412
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka C 68784
Adresa pro doručování: PCBRNO.CZ,  Purkyňova 125,  612 00, Brno
Telefonní číslo:  +420 514 514 075
Kontaktní e-mail: [email protected]
jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvouse rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

V případě, že při provádění opravy elektronického zařízení je do tohoto zařízení zapracována hmotná věc, resp. naistalován náhradnídíl (dále jen „náhradní díl“), odpovídáme též za to, že tento náhradní díl:

– má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu náhradního dílu a nazákladě reklamy;
– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
– vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitelům pak odpovídáme za to, že se vady náhradního dílu nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vámzáruka za jakost náhradního dílu poskytována. Článek 2 odst. 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. Projeví-li se vada náhradního dílu v průběhu šestiměsíců od převzetí, má se za to, že náhradní díl byl vadný již při převzetí elektronického zařízení.

2. Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se onich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

U nového náhradního dílu činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí elektronického zařízení.U opotřebeného náhradního dílu činí záruční doba 12 měsíců.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Náprava spočívá zejména v opětovném zjištění vadelektronického zařízení či provedení opravy. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada náhradního dílu, pro kterou nemůže být elektronické zařízení používáno zcelařádně, a tuto vadu náhradního dílu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

V případě vady náhradního dílu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby elektronické zařízení mohlo být řádně užíváno jako výrobekbez vady, máte právo na výměnu náhradního dílu, na přiměřenou slevu z ceny služby anebo máte právo od kupní smlouvyodstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám nový náhradní díl, vyměnit nebo opravit jej, nebo v případě, ženezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nového náhradního dílu nemáte v případě, že jej nemůžete vrátit ve stavu, vnbsp;jakém byl do elektronického zařízení zapracován (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
– jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
– jste vadu služby sami způsobili.

Práva z vadného plnění Vám též nenáleží, pokud:
– jste před převzetím elektronického zařízení o vadě náhradního dílu věděli;
-jste vadu náhradního dílu sami způsobili;
– uplynula záruční doba na náhradní díl.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady náhradního dílu se dále nevztahují na:
– opotřebení náhradního dílu způsobené jehoužíváním;
– vady způsobené nesprávným užíváním náhradního dílu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci služby či náhradního dílu lze uplatnit následujícím způsobem:
– pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předeminformovat telefonicky, e-mailem či písemně;
– elektronické zařízení doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osobyurčené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte elektronické zařízení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

K elektronickému zařízení je vhodné přiložit doklad o poskytnutí služby či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebojiný dokument prokazující poskytnutí služby, spolu s popisem vady služby či vady náhradního dílu a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z&nbspvýše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady náhradního dílu a uplatněno právo z odpovědnosti za vadyposkytnuté služby či zhotoveného zboží.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud senedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01. 01. 2021.